Fjordabaaten

- for bevaring og bruk av veteranskip

Vedtekter

 


 

VEDTEKTER FOR VETERANSKIPSLAGET FJORDABÅTEN.
(m/endringer vedtekne 24.10.1981, 30.11 .1996,04.12.1999, A9.12.2006 og 09.03.2013)


$ I Namn:
Namnet på foreninga er Veteranskipslaget Fjordabåten.
$ 2 Formål:
Laget har til formål
a) åta vare på og halda i drift representative fartøy som har giort
tjeneste i samferdsla på Vestelandet.
b) å ta vare på, skapa interesse for og spreia informasjon om det mlliøet
fartya var ein del av,
c) å samarbeida med andre organisasjonar som har likande formåI, i innog
utland.
Den første oppgåva til laget er å arbeida for å overta ruteskipet "Stord " fth T913.
$ 3 Medlemskap:
Medlemskap er opnefor alle som støttar formålet til laget. Alle medlemer
kan veljast til tillitsverv i laget,men st1'remedlemerskal ha fylt 18 år.
For å kunnarøysta eller bli vald, må ein ha vore betalande medlem i 3
Mndr.
Kontigenten forfell til betaling ved innmelding, og seinare kvart år
innan ettar årsmøtet.
$ 4 Årsmøte:
Årsmøtet er høgste avgierdsinstans for laget. Ordinært årsmøte vert halde
Påfølgiande årr innan 15. mars. Medlemerinnkallas med minst 14 dagars
Varsel.
Årsmøte er vedtaksført utan omsyn til deltakartal. Når ikkje anna er
fastsetti lovene for laget, verfvedtak gjord med fleital av gtreve
røyster. I tilfetrle likt røystetalhar dirigenten dobbelrøyst,
men ikkje ved val. Styrets formann er nomalt møtedirigent.
Årsmøte behandlar:
1 ) Styrets behandling.
2 ) Revidert rekneskap.
3 ) Vedtektsendringer.
_4 ) Fastsetjing av nest års kontingent.
5 ) Retningsliner for neste års drift.
6 ) Årsrapport fra Stiftelsen Stord i.
7 ) Andre saker som er nemnde i innkallinga og/eller styret innan fastsett
frist skriftleg er bliu bede om å fremja.
8 ) Val på tillitsmenn For Veteranskipslaget Fjordabåten og Stiftelsen Stordl( $ 4 styrets
sammensetning).
a ) Styre: medlemer og varamedlemer
b ) valkomite på 3medlemer.
C ) Val av revisorar i Veteanskipslaget Fjordabåten og Stiftelsen Stord I ($ 9)
Regneskaps- og meldingsåret går frå 01.01. til 31.12.
$ 5 VaI;
Formann blir vald kvart år. Dei andre medlemene av styret blir valde for 2 år om gongen;
nestformann,2 andre styremedlemer og ein varamedlem det eine året; kassere, sekretær, ein
annan styremedlem og ein varamedlem det neste året. Val på medlemer og varamedlemer til
styret vert gjort direkte ogt enkeltvis. Når ein kandidat ikkje oppnår fleirtall, d.v.s. meir enn
halvparten av gjevne røyster, vert det omval mellom dei 2 kanidatane som har fått flest
røyster. Dersom omval gjev likt røystetal, vert valet avgjort ved loddtrekking.
Valkomite vert vald samla og for eit år om gongen, likeeins revisorar. Dei personar reknast5
for valde som etter kvar val-omgang har oppnådd flest røyster og meir enn halvparten av
gievne røyster.
Loddtrekkning avgier ved like røystetal.
Alle personvalføregfu skriftleg og blir styrte av valkomiteen eller ein medlem av denne.
Blanke røystesetlar tel ikkje.
Valkomiteen sine eigne framlegg skal kunngjerast skriteleg minst 14 dagar fir årsmøtet.
Kandidatane må ha sagt seg villige til åta imot val.
Andre farlegg på kandidater og fråsegn frå desse om at dei er villige til hta imot val, må vera
sende tii styret eller valkomiteen i skriftleg form innan ei veke føt årsmøte for å ha krav på å
bli lagde fram for møtet.
S 6 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte vert halde når stynet finn grunnm til det eiler når minst 20
medlemer krev det. Medlemene innkallas skriftlegmed minst 14 dagar varsel. Ekstraordinært
årsmøte kan berre behandla saker som er nemnde i innkallinga.
$ 7 Styret:
Styret er sarnmansett av 5 medlemer; formann, nestformann, kasserar, sekretær og 1
styremedlem og2 varamedlemer, som innkallast til styremøte.
Styret står for leieinga av laget. Det tek avgierd i alle saker som ikkje årsmøte avgjer, og
arbeider etter dei retningsliner som årsmøte dreg opp.
Allå styrevedtak blir gjorde med fleital av gie'rme røyster, og alle styremedlemer har
røysteplikt. Formannens dobbelrøyst er avgjerande ved likt røystetal.
Styret er vedtaksført når minst 5 medlemer er til stades.
Styret legg fram for årsmøtet dei saker årsmøte skal behandla.
Sryret har ellers ansvar for:
Organisering av arbeissopplegg, drift og vedlikeholdav fafiøy,
kontakten med medlemene
kontakten med styresmakter, søsterorganisasjonari inn- og utland og publikum.
Stlnet kan oppnemna under-komitear.
Formannen er den daglege leiaren av laget. Han leier årsmøte og styremøtee og fører
forhandlingear for laget når ikkje anna er fastlagt. Når formannen er fråverande, fungerer
nestformannen som formann.
Underskriftene til farmannenog ein av stytemedlem er til saman forpliktande for 7aget.
$ 8 Overtaking og avhending av farty
For å overla eller avhenda farty krevst det vedtak på årsmøte. Det krevs 213 fleital av
gievne røyster ved overtaking og 3Å fleirtal ved avhending.
S 9 Lovendring:
Lovendringer kan vedtakast på årsmøte og krev 213 fleitaL Framlegg til lovendring må
vera styret i hende innan 2 mndr. Før vedkommande årsmøte, og må kunngjort skrifteleg for
medlemene minst I mnd. før årsmøte.
$ 10 Oppløysing:
Oppløysing av laget kan vedtakast berre på ordinært årsmøte. Det krevsa då!/a fleirtaI.
Tidsfristar for å koma med framlegg om oppløysing og for å kunngjera dette er som ved
lovendring. Blir oppløysingsåleis vedteken, kallast deretter inn til ekstraordinært årsmøte, og
for at laget skal oppløysast, måvedtaket her gjerast på nyft med.3/+ fleirtal..
Samanslåing med andre foreiningar reknast ikkje som oppløysing, men kan gjerast med
heimel i $ 9. Ved oppløysing skal midlane til laget det er råd, forvaltast i samsvar med laget
sitt formål. Eit awiklingsstyret disponerer midlane i sarnråd med Norsk Kultunåd og
re gionale kulturinstitusj onar.
$ ll Protokoll:
Det skal førast protokoll over alle stlnemøte og årsmøte

© 2020   Created by Terje Kvamme.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår